Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zarządzeniem KOK.021.17.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim przywrócone zostało wykonywanie usługi "Prowadzenie imprez z nagłośnieniem".

Obowiązek Informacyjny.pdf

Obowiązek informacyjny zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez naszą jednostkę w związku   z realizacją zadań statutowych wynikających z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm) oraz Uchwały Nr XXVIII/168/93 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 1993 r.  w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim i Uchwały Nr XXII/178/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim - jest Miejskie Centrum Kultury (MCK) z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa Państwa dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, udziału w zajęciach,  imprezach i warsztatach  organizowanych przez MCK.

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.  Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024):

-  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator

 

 

 

 

 

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

 

Zarządzeniem Nr  KOK.021.15.2018 z dnia 23 maja 2018 roku powołano w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Marka Angowskiego adres email: marek.angowski@aleksandrowkujawski.pl. do którego można się zwracać z problemami dotyczącymi przetwarzania państwa danych.

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

W przypadku gdy z form działalności MCK wynika konieczność publikacji wyników  uczestników biorących w nich udział, każda osoba powinna zapoznać się z treścią poniższej zgody: 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawski przy ul. Parkowej 3 na potrzeby konkursu ………………….. .

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Miejskiego Centrum Kultury o oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

 

 

W dniu 23.04.2018 zarządzeniem dyrektora Miejskiego Centrum Kultury zostaje zawieszona usługa widniejąca w cenniku pn." Prowadzenie imprez z nagłośnieniem". Za niedogodności bardzo przepraszamy. Pozostaje usługa polegająca na nagłośnieniu wydarzeń.

 
1 do 10 z 103