Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zapytanie ofertowe na aluramy - (2)  - "http://nbip.pl/mckak/i/?i=15952"

 

Załącznik nr 2

Aleksandrów Kuj. dnia …...............2013r

Umowa Nr ………………/2013

Zawarta w dniu …................ 2013r. pomiędzy: Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą  przy ul. Parkowej 3, - reprezentowanym przez Dyrektora Arkadiusza Gralaka - zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą ….............................................., z siedzibą przy ….................................... – zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa  aluram w ilości 13 sztuk według zapytania ofertowego z dnia 17 lipca i złożonego formularza ofertowego na potrzeby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 3. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w terminie do 31 lipca 2013 roku.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu przedmiotu zamówienia własnym transportem – lub dostawy na własny koszt.
 5. Strony umowy przyjmują do rozliczenia ceny towarów zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§2.

 1. Wykonawca wystawi fakturę po dostawie towaru.
 2. Zamawiający pokryje należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.
 3. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 §3.

 1. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o wadzie.
 2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.

§4.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§5.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Aleksandrowie Kujawskim.

§6.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             Wykonawca                                                                                                               Zamawiający

 

……………………………………………..                                                                          ………………………….

Zapytanie ofertowe  "http://nbip.pl/mckak/i/?i=15949

Załącznik nr 2

Aleksandrów Kuj. dnia …...............2013r

Umowa Nr ………………/2013

Zawarta w dniu …................ 2013r. pomiędzy: Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą  przy ul. Parkowej 3, - reprezentowanym przez Dyrektora Arkadiusza Gralaka - zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą ….............................................., z siedzibą przy ….................................... – zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa czterech sztuk aparatów fotograficznych, pięciu kompletów aparatów fotograficznych z obiektywem 18-55mm VR (f/3.5-5.6) oraz obiektywem 55-200mm VR (f/3,5–5,6) i kamery cyfrowej według zapytania ofertowego z dnia 16 lipca i złożonego formularza ofertowego na potrzeby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 3. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w terminie do 31 lipca 2013 roku.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu przedmiotu zamówienia własnym transportem – lub dostawy na własny koszt.
 5. Strony umowy przyjmują do rozliczenia ceny towarów zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§2.

 1. Wykonawca wystawi fakturę po dostawie towaru.
 2. Zamawiający pokryje należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.
 3. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 §3.

 1. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o wadzie.
 2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.

§4.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§5.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Aleksandrowie Kujawskim.

§6.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             Wykonawca                                                                                                               Zamawiający

 

……………………………………………..                                                                          ………………………….

Zapytanie ofertowe "http://nbip.pl/mckak/i/?i=15946"

 

Załącznik nr 2

Aleksandrów Kuj. dnia …...............2013r

Umowa Nr ………………/2013

Zawarta w dniu …................ 2013r. pomiędzy: Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą  przy ul. Parkowej 3, - reprezentowanym przez Dyrektora Arkadiusza Gralaka - zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą ….............................................., z siedzibą przy ….................................... – zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa laptopa do zajęć plastycznych (1 szt.) oraz laptopa do zajęć fotograficznych (1 szt.) według zapytania ofertowego z dnia 15 lipca i złożonego formularza ofertowego na potrzeby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 3. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w terminie do 31 lipca 2013 roku.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu przedmiotu zamówienia własnym transportem – lub dostawy na własny koszt.
 5. Strony umowy przyjmują do rozliczenia ceny towarów zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§2.

 1. Wykonawca wystawi fakturę po dostawie towaru.
 2. Zamawiający pokryje należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.
 3. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 §3.

 1. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o wadzie.
 2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.

§4.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§5.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Aleksandrowie Kujawskim.

§6.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             Wykonawca                                                                                                               Zamawiający

 

……………………………………………..                                                                          ………………………….

Zapytanie ofertowe - "http://nbip.pl/mckak/i/?i=15932"

Załącznik nr 2

Aleksandrów Kuj. dnia …...............2013r

Umowa Nr ………………/2013

Zawarta w dniu …................ 2013r. pomiędzy: Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą  przy ul. Parkowej 3, - reprezentowanym przez Dyrektora Arkadiusza Gralaka - zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą ….............................................., z siedzibą przy ….................................... – zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dyktafonów z mikrofonami zewnętrznymi (2 zest.) oraz laptopa (1 szt.) według zapytania ofertowego z dnia 15 lipca i złożonego formularza ofertowego na potrzeby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 3. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w terminie do 31 lipca 2013 roku.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu przedmiotu zamówienia własnym transportem – lub dostawy na własny koszt.
 5. Strony umowy przyjmują do rozliczenia ceny towarów zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

§2.

 1. Wykonawca wystawi fakturę po dostawie towaru.
 2. Zamawiający pokryje należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.
 3. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 §3.

 1. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o wadzie.
 2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.

§4.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§5.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Aleksandrowie Kujawskim.

§6.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             Wykonawca                                                                                                               Zamawiający

 

……………………………………………..                                                                          ………………………….

 
1 do 10 z 16