Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Aleksandrów Kujawski, dnia 06.03.2017

Zapytanie ofertowe GSO.261.8.2017

zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zamawiający:

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

reprezentowane przez Dyrektora Arkadiusza Gralaka

z siedzibą przy ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

województwo: Kujawsko – Pomorskie;

tel. (+48 54) 282 25 27, tel. kom. 602 797 408,

NIP: 891-12-67-717,

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

opracowania dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim dokumentacji kinotechnicznej według specyfikacji określonej w punkcie 2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1 Zakres opracowania:

                  2.1.1. Plan Funkcjonalno Użytkowy – PFU,

                  2.1.2. Orientacyjne Zestawienia Kosztów- OZK (kosztorys),

                  2.1.3. Projekt kinotechniczny,

                  2.1.4. Projekt Elektroakustyki,

                  2.1.5. Projekt Technologii Sceny + Oświetlenie.

 

Informacje uzupełniające:

Koszty dostawy i podróży do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ponosi Wykonawca.

Termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu - 30 marca 2017 roku.

Termin płatności wynosi 21 dni i liczony jest od dnia wystawienia faktury (płatność przelewem).

3. Informacji na temat realizacji wyżej wymienionego zadania udziela:

Ryszard Konopka – Kierownik Projektu tel. 600 802 267

4. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena ofertowa.

5. Sposób przygotowania oferty:

 • oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę, wyrażoną w kwocie netto i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta,
 • cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 • oferowana cena jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.

Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1.

W temacie proszę wpisać „Opracowanie dokumentacji kinotechnicznej dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim”.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego:

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

lub elektronicznie na adres e-mail: oferty@mckaleksandrowkujawski.home.pl

Termin składania ofert mija w dniu 09.03.2017 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia:

Wszelkie informacje wprowadzone do treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2.

7. Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

 

 

 

                                                                                  Zatwierdził:

 

                                                                                  mgr Arkadiusz Gralak

                                                                                  dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                  Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MCK w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 06.03.2017r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji kinotechnicznej dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim”:

 

 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wg Załącznika nr 1.
 4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu ofertowym.
 5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.
 6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawarcia umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. Nazwa i adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ........................................................

REGON .................................................

Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:

....................................................................

nr tel. ..............................................................

e-mail .........................................................

nr faksu .........................................................

 

..................................... , dn. ................... r.

.............................................................................

(podpisy osób uprawnionych)

Wycena przedmiotu zamówienia:

zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za wynagrodzenie w wysokości:

 

.............................. zł netto, ............................... zł brutto

(słownie: ...............................................................................................................................)

 

 

..................................... , dn. ................... r.

.............................................................................

(podpisy osób uprawnionych)

 

Załącznik nr 2.

Aleksandrów Kujawski, dnia …...............2017r

Umowa Nr ………………2017

Zawarta w dniu …................ 2017r. pomiędzy: Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą  przy ul. Parkowej 3, - reprezentowanym przez dyrektora Arkadiusza Gralaka - zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą ….............................................., z siedzibą przy ….................................... – zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie OPRACOWANIA DOKUMENTACJI KINOTECHNICZNEJ  DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM według zapytania ofertowego z dnia 06.03.2017 roku i złożonego formularza ofertowego na potrzeby Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 3. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim w terminie do 30.03.2017 ROKU.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przywozu przedmiotu zamówienia własnym transportem – lub dostawy na własny koszt.
 5. Strony umowy przyjmują do rozliczenia ceny towarów zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie prawa do  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI KINOTECHNICZNEJ  DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM  - w tym prawa autorskie z chwilą zapłaty za przedmiot umowy określony w §1.1 należą do Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

§2.

 1. Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający pokryje należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
 3. Za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% ceny za przemiot zamówienia określony w §1.1.
 4. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 §3.

 1. O wszystkich stwierdzonych ewentualnych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, a reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o wadzie.
 2. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.

§4.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania  się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§5.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygnięte we właściwym sądzie w Aleksandrowie Kujawskim.

§6.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             Wykonawca                                                                                                               Zamawiający

 

……………………………………………..                                                                          ………………………….

 

 
1 do 10 z 21