Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy i o naborze do pracy na to stanowisko.

DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

OGŁASZA NABÓR NA INSTRUKTORA MUZYCZNEGO

 

INSTRUKTOR MUZYCZNY W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY

 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

/nazwa stanowiska pracy/

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) ogłaszam otwarty  i konkurencyjny nabór na instruktora muzycznego w Miejskim Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Nazwa i adres jednostki

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

2. Określenie stanowiska

1) Instruktor zespołów muzycznych.

2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności.

3) forma zatrudnienia - umowa zlecenie ze stawką godzinową.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe kierunkowe (edukacja artystyczna, edukacja muzyczna) preferowane wykształcenie pedagogiczne.

- minimum trzyletnie doświadczenie w nauczaniu śpiewu lub prowadzeniu zespołów wokalnych, muzycznych.

- Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

- Kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

- Umiejętności organizacyjne.

- Z uwagi na zmienny czas pracy dyspozycyjność zarówno w soboty jak
i w niedziele,

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć muzycznych z grupami wokalnymi, zespołami,
  indywidualne nauczanie śpiewu.
 • przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć
 • przygotowywanie podkładów muzycznych dla zespołów wokalnych, solistów
 • aranżowanie i nagrywanie podkładów wykorzystywanych do pracy przez innych Instruktorów
 • przygotowanie uczestników do udziału w konkursach wokalnych
  i koncertach.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisaną koncepcją zajęć
 • CV wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
 • kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i zdobyte umiejętności ( zaświadczenia, opinie, referencje)

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres MCK jw. w zaklejonej kopercie
z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na instruktora muzycznego
w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim".

Termin składania dokumentów – 10.03.2017. włącznie do godz. 15.30. 
w sekretariacie MCK. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w MCK w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Parkowa 3 w dniu 13.03 o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe CV, inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r. Poz. 902).

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod  - numerem telefonu 54 282 25 25. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Marta Krakowiecka Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i punktu kasowego MCK.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MCK w Aleksandrowie Kujawskim (http://mckak.nbip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń MCK w Aleksandrowie Kujawskim.

Aleksandrów Kujawski, dnia 03.03.2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MCK w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 03.03.2017r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury

w Aleksandrowie Kujawskim

/-/ Arkadiusz Gralak

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.12.2016r.

 

PROTOKÓŁ Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

Główny ksiegowy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji ds. otwarcia ofert w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy GSO.111.1.2016
 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Marta Krakowiecka - Przewodnicząca

 2. Krystyna Pieniążek-Bołotowicz - członek

 3. Agnieszka Kraszewska - członek

po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych (wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi formalne), przystąpiła w dniu 13.12.2016r. do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką na wolne stanowisko pracy panią Dorotą Ciesielską.

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna miała na celu zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydatki gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków i posiadaną wiedzę.

Członkowie Komisji zadawali pytania z zakresu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością wymienionych obszarów, co potwierdziło jej wieloletnie doświadczenie w pracy na przedmiotowym stanowisku.

Wobec powyższego, Komisja rekomenduje Dyrektorowi MCK do ostatecznego podjęcia decyzji w sprawie zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego MCK osobę pani Doroty Ciesielskiej.
 

Przewodnicząca Komisji
(-) Marta Krakowiecka
Główny specjalista do spraw
organizacyjno-kadrowych
i punktu kasowego

15.12.2016r.

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.12.2016r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji ds. otwarcia ofert w związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko pracy GSO.111.1.2016

Komisja w składzie:

 1. Marta Krakowiecka - Przewodnicząca

 2. Krystyna Pieniążek-Bołotowicz - członek

 3. Agnieszka Kraszewska - członek

W dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim komisja dokonała otwarcia ofert.

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Termin składania ofert upłynął 09 grudnia 2016r. o godz. 15.30.

Wpłynęła 1 oferta tj:

 1. Pani Doroty Ciesielskiej – zamieszkałej w Aleksandrowie Kujawskim (w dniu 05.12.2016r.)

Komisja po zapoznaniu się z ofertą stwierdza, że złożona oferta spełnia wymogi formalne.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowano:

 1. Panią Dorotę Ciesielską – która spełnia kryteria konkursowe

Przewodnicząca Komis
(-) Marta Krakowiecka
Główny specjalista do spraw
organizacyjno-kadrowych
i punktu kasowego

 

13.12.2016 rok

28.11.2016 rok.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy i o naborze do pracy na to stanowisko NR 1/2016

GSO. 111.1.2016     

DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA / GŁÓWNY KSIĘGOWY

…………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa stanowiska pracy/

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) ogłaszam otwarty  i konkurencyjny nabór do pracy na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. Nazwa i adres jednostki

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

2. Określenie stanowiska urzędniczego

1) główny księgowy Miejskiego Centrum Kultury  w Aleksandrowie Kujawskim

2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

 

Kandydat(ka) do pracy:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne  ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3 nie była prawomocnie  skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

4. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła jednolite ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

b) ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku :

1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,

5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Excel, Płatnik, programy finansowe, księgowe, płacowe, WF GANG, WF-FARKIR, WF-BEST, płacowe),

6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

5. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:

1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

6. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

3) dokonywania wstępnej kontroli”

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

7. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony,

2) praca na stanowisku głównego księgowego Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych

4) praca na miejscu w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1. kopia dowodu osobistego

2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu gody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”

3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV)

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczonych przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem)

5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych

6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

9. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres MCK jw. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na głównego księgowego Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Termin składania dokumentów – do dnia 09 grudnia (piątek) 2016r. włącznie do godz. 15.30.  w sekretariacie MCK. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w MCK w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3 w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 10.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe CV, inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 902).

Oświadczenie o powyżej treści może być także złożone oddzielnie  z zaznaczaniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod  - numerem telefonu 54 282 25 25. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Marta Krakowiecka Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i punktu kasowego MCK.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeniu do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MCK w Aleksandrowie Kujawskim (http://mckak.nbip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń MCK w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 28.11.2016r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MCK w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 28.11.2016r.

 

 

                                                                                    ZATWIERDZAM

                                                                  Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury   
                                                                            w Aleksandrowie Kujawskim

                                                                                     /-/ Arkadiusz Gralak


Załączniki do pobrania:

kwestionariusz_osobowy.pdf
oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf
oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.pdf
oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.pdf
oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.pdf

 

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru na wolne stanowiska pracy.

Ogłoszenie

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim poszukuje kandydata/kandydatki do prowadzenia zajęć chóru, dla osób dorosłych, przy MCK.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2015 roku w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

Informacji w sprawie udziela dyrektor MCK - tel. 54 282 25 27 wew. 103.

20.08.2015

 

Arkadiusz Gralak

dyrektor

Miejskiego Centrum Kultury

w Aleksandrowie Kujawskim